Tevhid

Hz. İbrahim'in dinine , İsrailoğulları'nı ,Hristiyanları ve Müşrikleri davet eden peygamber : Hz. Muhammed .Kendinden önceki Tevrat ve İncil'i tasdik eden ve doğrulayan kitab Kur'an.

Bize anlatılmayan gerçek
Sure Adı Peygamber Ayet
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi﴾124﴿ Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde, ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir."
NahlHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dini vahyi﴾125﴿ Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir."
En'amHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dine tabi oldum﴾161﴿ De ki: “Şüphesiz rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah’ı bir bilen İbrâhim’in dinine iletti.” O, ortak koşanlardan değildi."
En'amHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dine tabi oldum﴾162﴿ De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."
En'amHz. Muhammed'e Hz. İbrahim'in dine tabi oldum﴾163﴿ O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.”"
BakaraHz. İbrahim'in dini﴾130﴿Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrâhim’in getirdiği dini reddeder? Oysa biz, gerçekten onu dünyada seçkin kıldık; şüphesiz ki o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır."
BakaraHz. İbrahim'in dini﴾131﴿Çünkü rabbi ona, “Bana teslim ol” buyurmuş; o da, “Âlemlerin rabbine teslim oldum” demişti."
BakaraHz. İbrahim'in dini﴾132﴿ İbrâhim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Ya‘kūb da. “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti; öyleyse yalnız O’na teslim olmuş müminler olarak can verin!” (dediler)."
NisaHz. İbrahim'in dini﴾125﴿ İşini güzel yaparak kendini Allah’a veren ve hanîf olarak İbrâhim’in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrâhim’i dost edinmiştir."
BakaraİsrailoğullarıTebliğ﴾40﴿ Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının."
BakaraİsrailoğullarıTebliğ﴾41﴿ Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun."
BakaraİsrailoğullarıTebliğ﴾122﴿Ey İsrâiloğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın."
BakaraİsrailoğullarıTebliğ﴾123﴿ Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez, kimseye şefaat fayda vermez, onlara asla yardım da yapılmaz."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristyanlara Tebliğ﴾15﴿ Ey Ehl-i kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi; birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah’tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi."
MaideEhli Kitap - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾19﴿ Ey Ehl-i kitap! “Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi” demeyesiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kādirdir."
En'amEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾64﴿De ki: “Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin.” Eğer yine yüz çevirirlerse, “Şahit olun ki biz Müslümanlarız” deyin."
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾135﴿Onlar, “Yahudi veya hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. Sen de şöyle de: “Hayır! Biz, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.”"
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾136﴿ “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur” deyin."
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾137﴿Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar; fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter; O, işitendir, bilendir."
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾138﴿ “Allah’ın boyasıyla boyandık. Boyaca O’ndan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız O’na kulluk ederiz” (deyin)."
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾139﴿ De ki: “Allah bizim de rabbimiz, sizin de rabbiniz olduğu halde O’nun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O’na gönülden bağlanmışızdır."
BakaraHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾140﴿Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunların yahudi yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir."
BeyyineHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾5﴿ Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾93﴿ Tevrat indirilmeden önce, İsrâil’in kendisine haram kıldıkları dışında, yiyeceklerin her türlüsü İsrâiloğulları’na helâl idi. De ki: “Doğru söylüyorsanız Tevrat’ı getirip okuyun!”"
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾94﴿ Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾95﴿ De ki: “Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.”"
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾96﴿ Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾97﴿Orada apaçık deliller, İbrâhim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾44﴿ Kendilerini Allah’a vermiş olan peygamberlerin ve -Allah’ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için- rablerine teslim olmuş zâhidlerin, bilginlerin yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat’ı elbette biz indirdik. Hepsi onun (hak olduğunun) şahitleri idi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾45﴿ Tevrat’ta İsrâiloğulları’na, “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefâret olur. Ve her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir” diye yazdık."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾46﴿ Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Meryem oğlu Îsâ’yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici, takvâ sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾47﴿ İncil’e tâbi olanlar da Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların kendi­leridir."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾48﴿ (Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾68﴿ De ki: “Ey Ehl-i kitap! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir.” Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme."
MaideEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾69﴿ İman edenler, yahudiler, Sâbiîler ve hıristiyanlar, (bunlardan) Allah’a ve âhiret gününe inanıp dünyaya ve âhirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir."
Ra'd Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾36﴿ Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkâr eden de vardır. De ki: “Bana, sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O’nadır."
AnkebûtEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾46﴿ İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i kitap’la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim olmuşuzdur.”"
AnkebûtEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾47﴿ İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler, şunlardan da (müşrikler) ona inananlar var. Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez."
Sebe'Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾6﴿ Kendilerine bilgi verilenler, rabbinden sana indirilenin, gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye lâyık olan Allah’ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler."
Şûrâ Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾13﴿ O, Nûh’a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah (dini tebliğ için) dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir."
Şûrâ Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾14﴿ Onlar (peygamberlerin muhatapları), özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba vâris kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir."
Şûrâ Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾15﴿ İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: “Ben Allah’ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda âdil davranmam emredildi. Allah bizim de rabbimiz, sizin de rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O’nadır.”"
HadîdEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾25﴿ Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik, beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür."
HadîdEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾26﴿ Andolsun Nûh’u ve İbrâhim’i elçi olarak gönderdik, onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir."
HadîdEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾27﴿ Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu Îsâ’yı da gönderdik, ona İncil’i verdik, ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik; sırf Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı, ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükâfatlarını verdik, ama çokları yoldan çıkmışlardır."
HadîdEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾28﴿ Ey iman edenler! Allah’a saygısızlıktan sakının ve resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir."
HadîdEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾29﴿ Böylece Ehl-i kitap’tan olanlar, Allah’ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah’ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lutuf sahibidir."
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾5﴿ Hani Mûsâ kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?” Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez."
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾6﴿ Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim.” Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, “Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!” ­dediler."
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾7﴿ Yalnız Allah’a teslim olmaya çağırılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez."
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾8﴿ İsterler ki Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!"
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾9﴿ Müşrikler istemese de, bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾64﴿De ki: “Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin.” Eğer yine yüz çevirirlerse, “Şahit olun ki biz Müslümanlarız” deyin."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾65﴿Ey Ehl-i kitap! İbrâhim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz?"
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾66﴿İşte siz böylesiniz; hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız, fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz! Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾67﴿İbrâhim ne yahudi ne hıristiyan idi; bilâkis o, tek Allah’a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾68﴿ Doğrusu insanların İbrâhim’e en yakın olanı, ona tâbi olanlar, şu Peygamber (Hz. Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur."
Bakara İbrâhim İsmâil Kâbe﴾139﴿ De ki: “Allah bizim de rabbimiz, sizin de rabbiniz olduğu halde O’nun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O’na gönülden bağlanmışızdır."
Bakara İbrâhim İsmâil Kâbe﴾140﴿Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunların yahudi yahut hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir."
Bakara İbrâhim İsmâil Kâbe﴾141﴿ Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz."
Bakara İbrâhim İsmâil Kâbe﴾142﴿İnsanlardan bir kısım sefihler, “Onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir?” diyeceklerdir. De ki: “Doğu da batı da Allah’ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir.”"
Bakara İbrâhim İsmâil Kâbe﴾143﴿ İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle resule uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah’ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾1-2﴿ Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar (hakkı inkârcılıktan) ayrılacak değillerdir."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾3﴿ O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾4﴿ Ehl-i kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾5﴿ Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾6﴿ Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾7﴿ İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır."
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾8﴿ Onların rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. İşte bu, rabbini sayıp O’ndan korkanlar içindir."
SaffHanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız﴾9﴿ Müşrikler istemese de, bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾113﴿ Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾114﴿Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾115﴿Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
EnfâlEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾36﴿ Hak dine inanmayanlar servetlerini, insanları Allah’ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar, sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkâra sapanlar sonunda cehenneme sevkedilecekler."
TevbeEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾29﴿ Ehl-i kitap’tan Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle, yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın."
TevbeEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾33﴿ Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur; müşrikler hoşlanmasalar da!"
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
YûnusEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾104﴿ De ki: “Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam; ben ancak, sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah’a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.”"
YûnusEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾105﴿ “Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma!” buyuruldu."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
NahlEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾36﴿ Andolsun ki biz her ümmete, “Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların âkıbetinin ne olduğunu görün."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
FetihEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾28﴿ Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur. Buna tanık olarak da Allah yeter."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
SaffEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾9﴿ Müşrikler istemese de, bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O’dur."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
En'amEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾161﴿ De ki: “Şüphesiz rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah’ı bir bilen İbrâhim’in dinine iletti.” O, ortak koşanlardan değildi."
En'amEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾162﴿ De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."
En'amEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾163﴿ O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.”"
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾77﴿ Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz."
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾78﴿ Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da “müslümanlar” adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾135﴿Onlar, “Yahudi veya hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. Sen de şöyle de: “Hayır! Biz, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.”"
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾95﴿ De ki: “Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.”"
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
NisaEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾125﴿ İşini güzel yaparak kendini Allah’a veren ve hanîf olarak İbrâhim’in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrâhim’i dost edinmiştir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
RûmEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾30﴿ O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BeyyineEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾5﴿ Halbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
NuhEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾75﴿ Vaktiyle Nûh bize yakarmıştı; biz de ne güzel karşılık vermiştik!"
NuhEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾76﴿ Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felâketten kurtardık."
NuhEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾77﴿ Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık."
NuhEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾3﴿ Ey Nûh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nûh çok şükreden bir kul idi."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾38﴿ Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez."
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾39﴿ Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kādirdir."
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾40﴿ Onlar sırf “Rabbimiz Allah’tır” dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler -ki oralarda Allah’ın adı çokça anılır- yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir."
HacEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾41﴿ Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah’a varır."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
NemlEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾91-92﴿ De ki: “Bana, dokunulmaz kıldığı bu şehrin rabbine, yalnız O’na kulluk etmem emredildi; zaten her şey O’na aittir. Bir de bana müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: “Ben sadece uyarıcılardanım.”"
NemlEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾93﴿ Ve şunu da söyle: “Hamd Allah’a mahsustur. O, işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾81﴿Allah peygamberlerden, “Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz” diyerek söz almış, “Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi?” dediğinde “Kabul ettik” cevabını vermişler; bunun üzerine “O halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim” buyurmuştu."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾82﴿ Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾121﴿Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır; ama her kim onu inkâr ederse işte asıl kaybedenler onlardır."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾110﴿Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾111﴿ Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾112﴿Allah’tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş; Allah’ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkûm olmuşlardır. Bu, onların Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu (cüretleri de) onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾113﴿ Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾114﴿Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾115﴿Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾199﴿ Ehl-i kitap’tan öyleleri vardır ki hem Allah’a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar, Allah’a karşı saygı duyup Allah’ın âyetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların rableri katında mükâfatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾2﴿ İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir."
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾3﴿(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;"
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾4﴿Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar."
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾5﴿ Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾21﴿ Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki takvâya eresiniz."
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾22﴿Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O’na eş ve ortaklar koşmayın."
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾23﴿Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin, Allah’tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi iseniz!"
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾24﴿Bunu yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının; o, inkârcılar için hazırlanmıştır."
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾25﴿ İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, “Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir” derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾148﴿ Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
BakaraEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾211﴿ İsrâiloğulları’na sor: Onlara nice apaçık âyet verdik! Kim Allah’ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾3-4﴿O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti; furkanı da indirdi. Bilinmeli ki Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾199﴿ Ehl-i kitap’tan öyleleri vardır ki hem Allah’a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar, Allah’a karşı saygı duyup Allah’ın âyetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların rableri katında mükâfatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur."
Ali-İmranEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾200﴿Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
En'amEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
YûnusEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾93﴿ Andolsun biz İsrâiloğulları’nı seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir."
YûnusEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾94﴿ Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen, gerçeğin ta kendisidir, sakın şüphelenenlerden olma!"
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
YûsufEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾111﴿ Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
Ra'd Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾36﴿ Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkâr eden de vardır. De ki: “Bana, sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O’nadır."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
NahlEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾64﴿ Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾1-3﴿ Hamd Allah’a mahsustur. (O Allah ki, insanları) kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, dünya ve âhiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedî kalacakları güzel bir mükâfata (cennet) erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir."
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾4﴿ (Bir de) “Allah evlât edindi” diyenleri uyarmak için…"
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾5﴿ Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar."
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾6﴿ Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin!"
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾7﴿ Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık."
KehfEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾8﴿ Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız."
Ehli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ
FâtırEhli Kitap - İsrailoğlu - Hristiyanlar'a Tebliğ﴾31﴿ Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir."