Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Read Later Read Later
Share Share
Dutch - Türkçe - English - Deutsch - عربي - Français - فارسی - Español - Русский - Italiano - اردو - Indonesia - Bosanski - Melayu - Português - 中国人 - 한국인 - 日本 - עברית

To the Kaaba & Jerusalem and the Vatican

Het Koran bestaat uit 640 pagina's en 114 Surahs (hoofdstukken) die in een gemengde volgorde zijn gerangschikt. Het wisselt voortdurend van het ene onderwerp naar het andere. Als je het in een computer zou zetten, zou er geen mogelijkheid zijn tot begrip. In de afgelopen 10-12 jaar heb ik persoonlijk de hele Koran in het Turks, mijn moedertaal, minstens 20 keer gelezen, sectie per sectie. Arabieren beschouwen het lezen ervan in deze gemengde volgorde, zonder begrip, als correct. In niet-Arabische landen met moslims zoals Turkije, Iran, Pakistan, enz., wordt het als correct en oprecht beschouwd om de Koran in een gemengde volgorde te lezen zonder begrip. Als we het zouden bevragen, zouden we kunnen denken dat we respectloos zijn naar onze Heer. Daarom accepteren we uit goede bedoelingen het lezen in deze gemengde volgorde zonder begrip als de juiste benadering. Na het 20 keer te hebben gelezen, heb ik geprobeerd om de verzen op basis van hun onderwerp bij elkaar te brengen en ze in chronologische volgorde te plaatsen.

De informatie die erin staat, spreekt alles tegen wat ons tot nu toe is verteld. Het spijt me, maar we zijn allemaal bedrogen.

 • We kennen de religie van de Profeet Mohammed; volgens de Koran is het de religie van de Profeet Abraham.
 • We geloven dat de Koran het enige ware en onveranderde boek is, terwijl de andere boeken worden geacht te zijn veranderd.
 • Volgens de Koran kregen de Israëlieten hun wetten via de Torah, en de christenen kregen de hunne via het Evangelie.
 • We beschouwen het als deugdzaam om te lezen en te luisteren zonder begrip, maar volgens de Koran is het dragen van een vers op de rug van een ezel zonder begrip gelijk aan het dragen van een boek.
 • Kortom, de Profeet Mohammed was een boodschapper die joden, christenen en polytheïstische Arabieren uitnodigde tot de religie van de Profeet Abraham.
 • De strijd om de polytheïstische afgodendienaars uit de Kaaba te verwijderen was een oorlog van jihad.
 • Afgezien daarvan was de taak van de Profeet slechts om de boodschap over te brengen.

Ik heb geprobeerd deze situatie over te brengen aan religieuze vertegenwoordigers in Mekka, Jeruzalem, Palestina en het Vaticaan, evenals aan relevante moskeeën, kerken, synagogen en ambassades in Turkije, zowel digitaal als via de post. Ik geloof dat deze kwestie behandeld moet worden in een internationale rechtbank en dat het een zaak is die gesteund moet worden door bevoegde religieuze en gouvernementele figuren die inheemse Arabische sprekers zijn, niet-Arabische gelovigen zoals wij, joden en christenen.

Hoewel de Koran geopenbaard is voor de Arabische gemeenschap, de Israëlieten, christelijke gemeenschappen en de Jinn-gemeenschap, is niemand zich bewust van wat de boodschap werkelijk is. Ik heb geprobeerd alle verzen te sorteren op basis van hun inhoud, ze in chronologische volgorde te plaatsen en ze in vier secties uit te leggen.

Hieronder deel ik de verzen in volgorde. Als we onze implicaties kunnen voordragen tijdens het vrijdaggebed door een toespraak te houden die de situatie uitlegt, en als de imams van over de hele wereld deze verzen luidop in het Arabisch en in de taal van hun respectievelijke landen kunnen reciteren tijdens één gebed in de Al-Aqsamoskee, kan er vrede worden bereikt in Jeruzalem. Omdat Arabieren en joden niet op de hoogte zijn van deze kennis. (Zelfs als je het alleen in het Arabisch reciteert, zullen de Arabieren komen en ons vertellen dat we het met de vertaling moeten lezen.) Hieronder raad ik je aan om de gedetailleerdere lijst van de verzen die ik heb geprobeerd te rangschikken vanaf hun pagina's in het Turks en Engels te lezen. Voor Turks, klik ( Türkçe ), voor Engels, klik ( English).
Hoofdstuk 1: Onze religie is de religie van de profeet Abraham,

 • Zeg: Roep God aan, of aanbid den barmhartige; want het is gelijk, met welken dier beide namen gij hem aanroept: hij toch bezit de meest uitmuntende namen: Spreek uw gebed niet overluid uit, noch met eene te zachte stem, maar volg een middenweg tusschen deze beiden.(İsrâ 110 )
 • O gij, nakomelingen van hen, welke wij met Noach in de ark hebben bewaard! waarlijk, hij was een dankbare dienaar.(İsrâ 3 )
 • Abraham was mede van zijnen godsdienst;( Sâffât 83 )
 • Toen God tot hem zeide: wees mij onderworpen, antwoordde hij: ik onderwerp mij den meester van het heelal.( Bakara 131 )
 • Toen God Abraham met zekere woorden beproefde en deze Zijne geboden vervulde, zeide God: Ik stel u aan als hoogsten priester voor de menschen. Hij antwoordde: En mijn gezin ook? God antwoordde: de boozen zijn niet begrepen in mijn verbond.( Bakara 124 )
 • En toen wij een huis tot verzameling der menschen en een toevluchtsoord oprichtten zeggende: Neemt Abrahams huis bedeplaats, sloten wij een verbond met Abraham en Ismaël, dat zij dit huis zouden reinigen, zoowel voor die welke er om heen gaan, als voor diegenen welke het bezoeken en zich er biddend nederwerpen.( Bakara 125 )
 • Herinner u, dat wij de plek van het gebouw van den Caaba tot een verblijf aan Abraham gaven, zeggende: Vereenig niets met mij, en houdt mijn huis rein voor hen die het bezoeken, en die opstaan en nederbuigen om te aanbidden.( Hac 26 )
 • En verkondig het volk een plechtigen pelgrimstocht. Laten zij te voet of op snel loopende kameelen uit verwijderde streken tot u komen.( Hac 27 )
 • Opdat zij getuigen mogen zijn van de voordeelen die voor hen voortspruiten uit het bezoeken van deze heilige plaats, en dat zij den naam van God mogen herdenken op de bepaalde dagen, uit dankbaarheid voor de kudden, welke hij hun heeft geschonken. Eet dus daarvan, en voedt den nooddruftige en den arme.( Hac 28 )
 • Laat hen daarna een einde maken aan de achteloosheid nopens hunne personen, en laat hen hunne geloften voldoen en om het oude huis trekken.( Hac 29 )
 • En wij schonken hem Izaäk en Jacob als een buitengewoon geschenk, en wij maakten hen allen tot rechtvaardige menschen.( Enbiyâ 72 )
 • En Abraham leerde zijnen kinderen dien godsdienst, en ook Jacob deed dat, zeggende: O mijn kinderen! waarlijk, God heeft dezen godsdienst voor u uitverkoren; sterft niet zonder God onderworpen te zijn (muzelmannen).( Bakara 132 )
 • Waart gij tegenwoordig, toen Jacob op het punt was te sterven, en tot zijne zonen zeide: Wien wilt gij vereeren na mijnen dood? Zij antwoordden: wij zullen uwen God aanbidden, en den God uwer vaderen Abraham, Ismaël en Izaak; den eenigen God; hem willen wij onderworpen zijn.( Bakara 133 )
 • Abraham was een voorbeeld van waren godsdienstijver, gehoorzaam aan God en vroom. Hij was geen afgodendienaar.( Nahl 120 )
 • Hij was dankbaar voor zijne weldaden. Daarom koos God hem en leidde hem op den rechten weg.( Nahl 121 )
 • Wij beloonden hem in deze wereld, en in de volgende zal hij tot de rechtvaardigen behooren.( Nahl 122 )
 • Wij hebben ook tot u, o Mahomet! door openbaring gesproken, zeggende: Volg den godsdienst van Abraham, die vroom en geen afgodendienaar was.( Nahl 123 )
 • Zeg: Waarlijk, mijn Heer heeft mij geleid op een rechten weg, eenen waren godsdienst: het geloof van Abraham, den waren geloovige, en hij was geen afgodendienaar.( En'am 161 )
 • Zeg: Mijne gebeden en mijne aanbidding, en mijn leven en mijn dood zijn Gode gewijd;( En'am 162 )
 • Den Heer van alle schepselen, die geen gelijke heeft. Dit werd mij geboden, en ik ben de eerste Moslem.( En'am 163 )
 • Zegt; wij gelooven aan God en wat hij ons heeft geopenbaard, en wat hij heeft geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaak en Jacob en de stammen, en aan datgene wat Mozes, Jezus en de profeten door hunnen God werd gezonden. Wij maken geen onderscheid tusschen hen, en zijn God onderworpen.( Bakara 136 )

 • *****Hoofdstuk 2: Communicatie naar Joden en Christenen*****


 • Zekerlijk, God heeft Adam en Noach en het gezin van Abraham en de familie Imram boven alle andere menschen gekozen.Het eene geslacht sproot uit het andere voort. God hoort en kent alles.( Ali-İmran 33-34 )
 • Toen God het verbond der profeten aannam, zeide hij hun: Dit is de schrift en de wijsheid die ik u geef. Hierna zal een gezant tot u komen en datgene wat ik u thans geef, bevestigen. Gij moet hem gelooven en hem ondersteunen. God sprak voorts: Hebt gij ernstig besloten, mijn verbond aan te nemen? Zij antwoordden: wij zijn vast besloten. Daarop zeide God: weest dus getuigen, en ik zal met u getuige zijn.( Ali-İmran 81 )
 • O Kinderen Israëls bedenkt het goede, dat ik u heb gedaan; weest getrouw aan mijn verbond; ook ik wil daaraan getrouw zijn, en vereert slechts mij( Bakara 40 )
 • En gelooft wat wij tot bevestiging uwer vroegere openbaring thans geopenbaard hebben, en weest niet de eersten, welk niet daaraan gelooven; en verruil het niet met nietigheden en vereert mij.( Bakara 41 )
 • Waarlijk wij hebben u geopenbaard, zooals wij Noach openbaarden en de profeten, die hem opvolgden; zooals wij aan Abraham openbaarden, en Ismaël, en Izaak en Jacob en de stammen, en aan Jezus, aan Job, aan Jonas, aan Aäron, aan Salomo; en wij gaven de psalmen aan David.( Nisa 163 )
 • Wij zonden u apostelen, waarvan wij u te voren spraken, en andere gezanten, welke wij u niet bekend maakten, en God sprak met Mozes.( Nisa 164 )
 • Wij hebben, na de verkondiging der wet, in de psalmen geschreven, dat mijne rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven.( Enbiyâ 105 )
 • Waarlijk, in dit boek is een toereikend onderricht bevat voor hen die God aanbidden.( Enbiyâ 106 )
 • O gij! die de schriften hebt ontvangen, overschrijdt de juiste grenzen van uwen godsdienst niet; zegt nimmer iets anders van God dan de waarheid. Waarlijk, Christus Jezus, de zoon van Maria, is Gods apostel, en zijn woord, dat hij in Maria overbracht, en een geest van hem. Gelooft dus in God en zijne gezanten, en zegt niet; Er zijn drie goden: doet dit niet; het zal beter voor u zijn. God is slechts één God. Het is verre van hem, dat hij een zoon heeft! Hem behoort wat in den hemel en op aarde is, en God is een voldoende beschermer.( Nisa 171 )
 • Christus versmaadt niet trotsch, Gods dienaar te zijn, noch de engelen, die hem naderen. En hij, die zijnen dienst versmaadt en die door hoovaardij is vervuld, God zal hen allen voor zich verzamelen.( Nisa 172 )
 • Waarlijk wij hebben hun de wet nedergezonden, bevattende de goede richting en licht. De profeten, die tot den waren godsdienst behoorden, richtten de Joden naar dat boek; de leeraren en priesters richtten volgens de gedeelten van Gods boek; en zij waren er getuigen van. Vrees dus geene menschen maar vrees mij; en verkoop mijne teekens niet voor een lagen prijs. En zij die niet richten volgens hetgeen God heeft geopenbaard, zijn ongeloovigen.( Maide 44 )
 • Wij hebben hun daarin bevolen, leven voor leven, en oog voor oog, en neus voor neus, en oor voor oor, en mond voor mond, en dat kwetsuren ook door wedervergelding zouden gestraft worden. Maar hem die den prijs der straf in aalmoezen zal weggeven, zal dit als eene voldoening zijn. Zij die niet richten volgens hetgeen God heeft geopenbaard zijn onrechtvaardig.( Maide 45 )
 • Wij hebben ook Jezus den zoon van Maria gezonden, om de voetstappen der profeten te volgen, overeenkomstig de wet die vóór hem werd nedergezonden, en wij gaven hem het evangelie, bevattende richting en licht; mede bevestigende de wet, die te voren was gegeven en eene richting en waarschuwing voor hen, die God vreezen.( Maide 46 )
 • Opdat zij, die het evangelie hebbende ontvangen, mochten richten volgens hetgeen God daarin had geopenbaard; en zij die niet richten, volgens hetgeen God heeft geopenbaard, zijn zondaren.( Maide 47 )
 • Wij hebben u ook het boek, den Koran, gezonden, met waarheid, bevestigende de schrift, welke te voren was geopenbaard en dat haar voor verminking behoedt. Richt dus tusschen hen, overeenkomstig hetgeen God heeft geopenbaard, en volgt hunne begeerten niet, door van de waarheid af te dwalen, die u is geworden. Ieder uwer hebben wij eene wet gegeven en een open weg. En indien het Gode had behaagd, zou hij zeker één volk van u hebben gemaakt; maar hij heeft uwe getrouwheid willen beproeven, nopens de inachtneming van hetgeen hij u heeft gegeven. Streeft er dus naar, elkander in goede daden te overtreffen. Gij zult allen tot God terugkeeren en dan zal hij u datgene verklaren, waarover gij getwist hebt.( Maide 48 )
 • De profeet gelooft aan hetgeen hem geopenbaard is, en alle geloovigen gelooven aan God, aan zijne engelen, aan zijne schrift en aan zijne profeten. Zij zeggen: Wij maken geen onderscheid tusschen zijne profeten. Wij hooren en wij gehoorzamen. U, o Heer bidden wij om genade; want tot U keeren wij terug.( Bakara 285 )

 • Deel 3: Over onenigheid over Jezus, zoon van Maria


 • God zeide: o Jezus! ik wil u doen sterven en u tot mij verheffen, en u van de ongeloovigen bevrijden; en hen die u gevolgd zijn, wil ik boven de ongeloovigen plaatsen, tot den dag der opstanding. Gij zult allen tot mij terugkeeren, en ik zal tusschen u richten over de strijdpunten.( Ali İmran 55 )
 • Wij hebben u den Koran met geen ander doel nedergezonden, dan dat gij hun de waarheid zoudt verklaren, waaromtrent zij thans verschillen, en tot leiding en genade voor hen die gelooven.( Nahl 64 )
 • Op zekeren dag zal God de apostels vereenigen en tot hen zeggen: Welk een antwoord werd u gegeven, toen gij voor het volk hebt gepredikt, naar hetwelk gij werd afgezonden? Zij zullen antwoorden: Wij hebben geene kennis, maar gij kent de geheimen.( Maide 109 )
 • Als God zal zeggen: o Jezus! zoon van Maria: gedenk mijne gunst omtrent u en omtrent uwe moeder, toen ik u sterkte met den heiligen geest, opdat gij tot de menschen in hunne wieg zoudt spreken, en toen gij zijt opgegroeid. En toen ik u de schrift onderwees en wijsheid, en de wet en het evangelie; en toen gij, door mijn verlof, slijk in den vorm van een vogel hebt gebracht, en dat gij er in hebt geblazen en dat het door mijn verlof een vogel werd, en dat gij een blindgeborene en een melaatsche door mijn verlof hebt genezen, en toen gij, door mijn verlof, de dooden hunne graven deedt verlaten, en toen ik de kinderen Israëls terug hield u te dooden, toen gij met duidelijke wonderen tot hen waard gekomen en sommigen van hen, die niet geloofden, zeiden: Dit is slechts tooverij( Maide 110 )
 • En toen ik de apostelen gebood, zeggende: Gelooft in mij en in mijn gezant, antwoordden zij: Wij gelooven, en gij zijt getuige, dat wij Gode zijn onderworpen.( Maide 111 )
 • Gedenk, toen de apostelen zeiden: O, Jezus, zoon van Maria! is uw Heer in staat, ons eene tafel uit den hemel te doen nederdalen? Hij antwoordde: Vreest God, indien gij ware geloovigen zijt.( Maide 112 )
 • Zij zeiden: Wij verlangen er van te eten, en dat onze harten voldaan mogen worden, en dat wij mogen weten, of gij ons de waarheid hebt verhaald, en dat wij er getuigen van mogen zijn.( Maide 113 )
 • Jezus de zoon van Maria, zeide: O God, onze Heer! laat eene tafel tot ons uit den hemel nederdalen; dat de dag van hare nederdaling een feestdag voor ons worde: voor den eerste van ons en voor den laatste van ons, en een teeken van u; en voorzie haar van voedsel voor ons; want gij zijt de beste voorziener.( Maide 114 )
 • God zeide: Waarlijk ik zal haar tot u doen nederdalen; maar hij van u, die daarna nog ongeloovig zal zijn, zekerlijk zal ik hem straffen met eene straf, en ik zal de andere schepselen ongestraft laten.( Maide 115 )
 • En als God tot Jezus zal zeggen: O Jezus, zoon van Maria! hebt gij tot de menschen gezegd: Neemt mij en mijne moeder als twee goden naast God? zal hij antwoorden: Geloofd zijt gij: verre zij het het van mij, te zeggen wat niet waar is; indien ik dit had gezegd, zoudt gij het zekerlijk weten; gij weet wat in mij is, maar ik weet niet wat in u is; want gij kent alle geheimen.( Maide 116 )
 • Ik heb hun niets gezegd, dan wat gij mij hebt geboden; namelijk: Aanbidt God, mijn Heer, en ùw Heer; en ik was getuige van hunne daden, zoo lang ik onder hen bleef; doch sedert gij mij tot u hebt opgenomen, waart gij hun bewaker; want gij zijt getuige van alle dingen.( Maide 117 )
 • Indien gij hen straft; gij hebt de macht en zij zijne uwe dienaren, en indien gij hun vergeeft; gij kunt het; want gij zijt machtig en wijs.( Maide 118 )
 • God zal zeggen: Deze dag is een dag waarop de rechtvaardigen hunne rechtvaardigheid zullen vermeerderd zien: zij zullen tuinen bezitten met wateren doorsneden; eeuwig zullen zij daarin verblijven. God heeft behagen in hen geschept, en zij hebben behagen in hem geschept. Dit zal een groot geluk zijn.( Maide 119 )
 • Gode behoort de heerschappij over hemel en aarde en al wat zij bevatten, en hij is almachtig.( Maide 120 )
 • Het past den mensch niet, nadat God hem de schrift, wijsheid en de profetie heeft gegeven, dat hij daarop tot de menschen zegge: Bidt mij aan, even als God; maar het past hem te zeggen: Volmaakt u in de schrift, die gij kent, en oefent u er in.( Ali-İmran 79 )
 • God gebiedt u niet, dat gij engelen of profeten voor uwe meesters zoudt nemen. Zou hij u gebieden ongetrouw te worden, nadat gij trouwe geloovigen (Muzelmannen) zijt geworden.( Ali-İmran 80 )
 • O gij, die de schriften hebt ontvangen, thans is onze apostel onder u gekomen, om u vele plaatsen duidelijk te maken, welke gij in de schriften hebt verborgen, om vele anderen daarvan voorbij te gaan. Thans is het licht in een duidelijk boek van God tot u gekomen.( Maide 15 )
 • Daarmede zal God hem leiden, die zijn wil op de paden des vredes zal volgen, en hem voeren door zijn wil uit de duisternis tot het licht, hij zal hem richten op den rechten weg.( Maide 16 )
 • O gij! die de schriften hebt ontvangen, thans is onze apostel onder u gekomen, om u den waren godsdienst te verklaren, gedurende de schorsing der apostelen, opdat gij niet meer zoudt zeggen: Er kwam niemand tot ons, die goede tijdingen bracht, noch eenige waarschuwer: maar nu is een bode van goede tijdingen en een waarschuwer tot u gekomen; want God is almachtig.( Maide 19 )
 • Twist niet met hen die de schriften hebben ontvangen dan op de zachtste wijze, behalve met diegene van hen, welke zich slecht tegenover u gedragen, en zeg: Wij gelooven in de openbaring, welke ons werd nedergezonden en ook in hetgeen u werd nedergezonden. Onze God en uw God is één, en hem zijn wij onderworpen.( Ankebût 46 )
 • Zoo hebben wij u het boek van den Koran nedergezonden, en zij aan wie wij de vroegere schriften hebben gegeven, gelooven daarin; en onder deze Arabieren zijn er ook die daarin gelooven, en niemand verwerpt onze teekenen, behalve de hardnekkige ongeloovigen.( Ankebût 47 )
 • Dit is het boek, waaromtrent geen twijfel bestaat; de richtsnoer van de godvreezenden,( Bakara 2)
 • Van hen, die de mysteriën gelooven, het gebed nauwlettend doen, en weldaden verspreiden van de bezittingen, die wij hun verleenen.( Bakara 3 )
 • Van hen, die aan openbaringen gelooven, u van boven gezonden en voor u gezonden; van hen die aan het volgend leven gelooven.( Bakara 4 )

 • Deel 4: Andere gemeenschappen en communiqué


 • Hij is het, die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en daarop zijn troon beklom. Hij kent datgene wat in de aarde gaat, en datgene wat daaruit voortkomt; datgene, wat van den hemel nederdaalt en datgene wat er in opstijgt, en hij is met u, waar gij ook moogt zijn; want God ziet wat gij doet.( Hadîd 4 )
 • En een ander zijner teekenen is, dat hij u vrouwen uit u zelven heeft geschapen, opdat gij met haar zoudt samenwonen, en hij heeft liefde en teederheid tusschen u geplaatst. Waarlijk, hierin zijn teekenen voor hen die begrijpen.( Rûm 21 )
 • Tot zijne teekenen behooren ook de schepping van de hemelen en de aarde, en de verscheidenheid uwer talen en uwe gelaatskleur. Waarlijk, hierin zijn teekenen voor menschen van verstand.( Rûm 22 )
 • Beschimp de godheden niet, die zij naast God aanroepen; zij konden op hunne beurt, in hunne buitensporigheid, God beleedigen. Zoo hebben wij ieder volk zijne daden aangewezen. Later zullen zij tot hunnen Heer terugkeeren, die hun zal herhalen wat zij hebben verricht.( En'am 108 )
 • Ik heb de geniussen en menschen met geen ander doel geschapen, dan opdat zij mij zouden dienen.( Zâriyât 56 )
 • Ik eisch geenerlei onderhoud van hen; evenmin verlang ik, dat zij mij zullen voeden.( Zâriyât 57 )
 • Waarlijk, God is degene, die alle schepselen voorziet, en die een aanzienlijke macht bezit.( Zâriyât 58 )
 • Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk.( Rahmân 14 )
 • Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was.( Rahmân 15 )
 • Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?( Rahmân 16 )
 • Zeg: Het is mij geopenbaard, dat een aantal geniussen mijne lezing van den Koran aandachtig hebben aangehoord, en zeiden: Waarlijk, wij hebben een bewonderenswaardig gesprek gehoord.Dat op den rechten weg leidt; daarom gelooven wij er in, en wij willen volstrekt geen ander met onzen Heer vereenigen.( Cin 1-2 )
 • Hij (dat zijne majesteit verheven zij!) heeft geene vrouw genomen, en heeft evenmin kinderen gebaard( Cin 3 )
 • Een dwaze van ons heeft iets van God gezegd, wat geheel valsch is.( Cin 4 )
 • Maar wij dachten waarlijk, dat noch mensch, noch genius op eenigerlei wijze eene leugen tegen God zou hebben uitgedacht.( Cin 5 )
 • Gedenk, toen wij zekere geniussen zich tot u deden wenden, opdat zij de Koran zouden hooren; en toen zij bij de lezing daarvan tegenwoordig waren, zeiden zij tot elkander: Geef gehoor, en toen het geëindigd was, keerden zij tot hun volk terug, predikende wat zij gehoord hadden.( Ahkâf 29 )
 • Zij zeiden: Ons volk! waarlijk, wij hebben een boek hooren voorlezen, dat in den tijd van Mozes werd geopenbaard, bevestigende de schrift die te voren werd gegeven, en leidende tot de waarheid en den rechten weg.( Ahkâf 30 )
 • Ons volk! gehoorzaam Gods prediker, en geloof in hem, opdat hij u uwe zonden vergeve, en u van eene pijnlijke straf moge bevrijden.( Ahkâf 31 )
 • Wie dus God leugens toedicht, behoort tot de goddeloozen.( Ali-İmran 94 )
 • Zeg: God is waarachtig; volgt daarom den godsdienst van den rechtgeloovigen Abraham die geen afgodendienaar was.( Ali-İmran 95 )
 • De eerste tempel voor de menschen gesticht, was die te Becca, tot zegen en tot rechtsnoer voor alle menschen.( Ali-İmran 96 )
 • Daarin zijn duidelijke teekens. Dit is de plaats van Abraham, en wie die betreedt, zal veilig zijn. Het is de plicht van alle menschen die het kunnen, een pelgrimstocht daarheen te doen. Wat de ongeloovigen betreft, God heeft geen schepsel noodig.( Ali-İmran 97 )
 • O ware geloovigen! buigt u neder en knielt, aanbidt uwen Heer en oefent rechtvaardigheid uit, opdat gij gelukkig moogt zijn.( Hac 77 )
 • En strijdt ter verdediging van Gods waar geloof, zooals het u toekomt daarvoor te strijden. Hij heeft u gekozen, en heeft u geenerlei moeilijkheid opgelegd in den godsdienst welken hij u heeft gegeven: den godsdienst van uwen vader Abraham. Hij heeft u Moslems genoemd. Zoo wel te voren als in dit boek, opdat onze gezant een getuigen tegen u zal kunnen zijn, op den dag der opstanding, en opdat gij getuigen zoudt mogen zijn tegen het overige gedeelte der menschen. Wees dus volhardend in het gebed, geef aalmoezen en hecht u standvastig aan God. Hij is uw meester, en hij is de beste meester en de beste beschermer.( Hac 78 )
 • Hetwelk wij in de Arabische taal hebben nedergezonden, opdat gij het misschien zoudt verstaan.( Yûsuf 2 )
 • Wij hebben geen apostel gezonden dan met de taal van zijn volk, opdat hij hun hunnen plicht duidelijk zou kunnen verklaren, want God doet dwalen naar zijn welbehagen en leidt dengeen die hem behaagt; en hij is de machtige, de wijze.( İbrâhîm 4 )
 • Indien wij den Koran in eene vreemde taal hadden geopenbaard, zouden zij zekerlijk gezegd hebben: Wij zullen dien niet ontvangen, zoo lang de teekenen daarvan niet duidelijk zijn uitgelegd. Is dan het boek in eene vreemde taal geschreven, en de persoon, aan wien het werd gericht een Arabier? Antwoord: Het is een zekere gids voor hen die gelooven, en een heelmiddel tegen twijfel en onzekerheid; maar voor hen, die niet gelooven, een zwaar gehoor in hunne ooren, en het is eene duisternis die hen bedekt, deze zijn gelijk degenen, die van eene afgelegene plaats worden aangeroepen.( Fussilet 44 )
 • En weest niet als zij die zeggen: Wij hooren, als zij niet hooren.( Enfâl 21 )
 • Waarlijk, de slechtsten van de dieren der aarde tegenover God, zijn de dooven en de stommen, die niet begrijpen.( Enfâl 22 )
 • Dit boek, hetwelk wij hebben nedergezonden, is gezegend; het bevestigt datgene, wat vóór u werd geopenbaard, en werd u gegeven, opdat gij het zoudt prediken in de stad Mekka en aan hen, die in den omtrek wonen. Zij, die in het volgende leven gelooven, zullen ook daaraan gelooven, en zij zullen den tijd van het gebed nauwkeurig in acht nemen.( En'am 92 )
 • God is de eenige God; buiten hem is geen God, de levende, de eeuwige. Hem bereikt sluimering noch slaap; hem behoort wat in den hemel en op aarde is. Wie kan bemiddelaar bij hem zijn, zonder zijnen wil. Hij weet wat was, wat zijn zal, en de menschen begrijpen slechts wat hij hun wil leeren. Zijn troon is over hemel en aarde uitgespreid en de bewaking van beide kost hem geene moeite. Hij is de verhevene, de machtige.( Bakara 255 )
 Bovenstaande verzen zijn slechts een kleine samenvatting. Ik kan meer dan 1000 verzen opsommen.Zoals ik hierboven vermeldde, zijn noch joden, christenen noch huidige moslims hiervan op de hoogte.

Vrede komt in Palestina, Jeruzalem en Masjid Aksa in het dagelijkse gebed. Noch de Arabieren weten dat dit hun religie is, noch de Joden dat dit de islam is. In beide groepen geloven ze in dezelfde God, zoeken ze hulp bij dezelfde God en vechten ze allebei voor God.

Iedere gelovige heeft het recht te weten wat hij gelooft.

Oplossingsvoorstel

De eenvoudigste oplossing is om les te geven mensen wat er in de koran staat. Moslim bidt 5 keer per dag. De imams spraken luide verzen, in gebed en gedurende die tijd luisterden mensen naar imams. Als u kunt helpen, laat Rabbi/Priesters/Imams dezelfde verzen spreken als hierboven vermeld, Luid in het Arabisch + (Dit deel is nieuw) Luid in het Hebreeuws, Turks, Farsi enz. volgens elke natie.

Imam luid in het Arabisch en moedertaal in de 1e rak'ah

 • Fatiha
 • İsra 110
 • İsra 3
 • Saffat 83
 • Bakara 131
 • Bakara 124 ,125
 • Hacc 26,27,28,29
 • Enbiya 72
 • Bakara 132,133
 • Nahl 120,121,122,123
 • Enam 161,162,163
 • Bakara 136

No 2º Rakat, Imam em árabe alto e alto na língua materna

 • Ali-İmran 33,34
 • Ali-İmran 81
 • Bakara 40,41
 • Nisa 163,164
 • Enbiyâ 105,106
 • Nisa 170,171,172,173
 • Maide 44,45,46,47,48
 • Bakara 285
 • Baccarat 255 zittend in gebed
In de 3e rak'ah, de imam luid in het Arabisch en luid in de moedertaal,
 • Ali-İmran 55
 • Nahl 64
 • Maide 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
 • Ali-İmran 79,80
 • Maide 15,16
 • Maide 19
 • Ankebut 46,47
 • Bakara 2,3,4
In de 4e Rakat, Imam in het Arabisch luid en luid in de moedertaal,
 • Hadid 4
 • Rum 21,22
 • Enam 108
 • Zariyat 56,57,58
 • Rahman 14,15,16
 • Cin 1,2,3,4,5
 • Ahkaf 29,30,31
 • Ali-İmran 94,95,96,97
 • Hac 77,78
 • Yusuf 2(
 • İbrahim 4
 • Fussulet 44
 • Enfal 21,22
 • Enam 92
 • Baccarat 255 zittend in gebed

Ik zou u alleen willen vragen om de juistheid ervan te controleren en ervoor te zorgen dat mijn voorstel voor een oplossing wordt doorgestuurd naar de relevante autoriteiten.

Het spijt me, maar ze hebben ons allemaal voor de gek gehouden. Laten we de wereld een betere plek maken met de waarheid, alleen met de waarheid.
Dit is het probleem van alle naties, alle landen hebben het recht de waarheid te kennen. Kun jij helpen alle conflicten in Jeruzalem, Afghanistan, Somalië en de wereld te genezen?


Cihad hakkında bilinen yanlışlar ; Peygamberin görevi sadece Tebliğdir ve Hz. Muhammed bu Tebliği 1400 sene önce yapmıştır,

 • Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki: “Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah’a teslim ettim.” Ehl-i kitaba ve ümmîlere, “Siz de Allah’a teslim oldunuz mu?” de! Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir.”(Ali-İmran 20 )
 • (Ey resulüm!) Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse artık sana düşen, sadece açık seçik duyurmaktır.( Nahl 82 )
 • Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir; yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur.( Şûrâ 48 )
 • Müşrikler dediler ki: “Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız O’ndan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi O’na rağmen haram da saymazdık.” Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir.( Nahl 35 )
 • “Eğer (gerçeği) yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir.”( Ankebût 18 )
 • Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir.( Tegâbün 12 )
 • ﴿Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, ister (bundan önce) seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir; hesaba çekmek bize aittir.( Ra'd 40 )
Kabede ki putperstlerin tebliğ sonrası , oradan çıkmayanlara karşı yapılan savaş cihaddır. Ve Ehli kitaptan ,Hz. İbrahime sahip çıkmayan ve putperestin yanında olana kaşrı;

 • Allah, Ehl-i kitap’tan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı; artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz.(Ahzâb 26 )
 • Ehl-i kitap’tan inkâr edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah’a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi; Allah yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın, ey akıl sahipleri!( Haşr 2 )
 • Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah’tan korkun.( Maide 57 )
Sonuç

 • Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar.(Ali-İmran 113 )
 • Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.(Ali-İmran 114 )
 • Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir.(Ali-İmran 115 )
 • Şüphesiz, iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.(Bakara 62 )

﴾133)Waart gij tegenwoordig, toen Jacob op het punt was te sterven, en tot zijne zonen zeide: Wien wilt gij vereeren na mijnen dood? Zij antwoordden: wij zullen uwen God aanbidden, en den God uwer vaderen Abraham, Ismaël en Izaak; den eenigen God; hem willen wij onderworpen zijn.

Je kunt conflicten in Jeruzalem, Afghanistan, Somalië en de hele wereld in 10 minuten genezen, omdat de meeste conflicten gebaseerd zijn op religie en helaas weet meer dan 90% van de moslims niet wat er in de koran staat.

Omdat de koran in 23 jaar is voltooid. De verzen van de koran zijn geen boek op volgorde.

Moslims van wie het Arabisch de moedertaal is, lezen de koran in gemengde volgorde. Het is bijna onmogelijk te begrijpen, zelfs als je het in je moedertaal leest.

Andere landen zoals Türkiye, Pakistan en Iran denken dat respect voor het Arabisch respect is voor de Almachtige Allah.

Een van de redenen om de verzen van de koran te sturen, is ook om de kwestie te verduidelijken waarover joden en christenen van mening verschillen over de profeet Jezus. Almachtige Allah sprak via de profeet Mohammed tot joden en christenen over het onderwerp Jezus Christus. Noch joden, noch christenen, noch hedendaagse moslims zijn zich hiervan bewust.

Mijn verzoek aan jou is om de volgende vragen eerst aan jezelf te stellen en daarna aan docenten om je heen.

Vraag 1: Wat nodigde de profeet Mohammed uit?

a)Profeet Mohammed nodigde de hele mensheid uit tot Allah, de Heer der Werelden, en tot de Koran.

b)De profeet Mohammed nodigde de hele mensheid uit tot Allah en de koran door te stellen dat de religie van de profeet Abraham en de voorzieningen van de joden moeten worden gegeven met de Thora, en de christenen met de Thora en de Bijbel.

c)......................

Vraag 2: Is onze religie de islam de religie van de profeet Mohammed? Is het de religie van de profeet Ibrahim?

a)religie van de profeet Mohammed

b)religie van de profeet Ibrahim

c)......................

Vraag 3: De koran begrijpen is natuurlijk goed, maar is het lonend om hem te lezen of te beluisteren zonder hem te begrijpen? Is respect voor het Arabisch een opdracht van Allah voor ons?

a)Ja, we hebben het zo gezien en het is geaccepteerd dat het op deze manier het beste bewaard blijft.

b)Nee, Allah de Almachtige zegt in de Koran dat de mensen die daar woonden Arabieren waren, dus stuurden we een Arabische gezant en een Arabisch boek, en als we ze niet hadden gestuurd, zouden ze zeggen dat we niets begrepen van zijn boek. Degene die de verzen draagt ​​zonder begrip, is het schepsel dat Allah het meest waardeloos acht.

c)......................

Vraag 4: Kun je de versnummers schrijven die uitleggen dat lezen en luisteren zonder begrip ook beloning en respect is?

:......................

Vraag 5: Het enige en laatste boek is de koran, en de koran is gekomen omdat andere boeken zijn veranderd. Om ervoor te zorgen dat de mensen van het Boek moslim worden, moeten ze de koran volgen.

a)Toegegeven, aangezien andere boeken zijn gewijzigd, moeten ze overeenkomen met het laatste boek. De verstrekking van andere boeken wordt genegeerd.

b)Fout, de koran is het boek dat bevestigt wat eraan voorafging. Degenen die de Torah volgen, moeten hun oordeel uit de Torah geven, en degenen die het Evangelie volgen, moeten hun oordeel uit de Bijbel geven. Ieders knieling en buiging moet alleen voor de Almachtige Allah, de Heer der Werelden, zijn.

c)......................

Vraag 6: Kun je de versnummers schrijven die zeggen dat het enige juiste boek van de koran is dat de andere zijn veranderd?

Antwoord:......................

Vraag 7: Gebed, hadj en rondgang; Is het de aanbidding van de profeet Mohammed?

a) Ja, gebed, hadj en rondgang; Aanbidding van de profeet Mohammed.

b)Nee. Gebed, hadj en rondgang; Aanbidding van de profeet Abraham.

c)......................

Vraag 8) Wat is de boodschap aan de kinderen van Israël?

a)De Thora is in de loop van de tijd veranderd. Volg de koran en de profeet Mohammed zodat je het juiste pad vindt. Strijd voor het goede in de wereld en buig alleen neer en buig voor de Lord of the Worlds.

b)Het eerste communiqué was voor de Israëlieten. Het werd gestuurd om de meningsverschillen tussen joden en christenen over de profeet Jezus op te helderen. Het communiqué: volg de religie van de profeet Abraham, geef uw oordeel uit de Thora, strijd voor het goede in de wereld, en kniel alleen neer en buig voor de Heer der Werelden.

c)......................

Vraag 9) Wat is de boodschap aan christenen?

a)De Thora en de Bijbel zijn in de loop van de tijd veranderd. Volg de koran en de profeet Mohammed zodat je het juiste pad vindt. Strijd om het goede in de wereld en kniel alleen neer en buig voor de Lord of the Worlds.

b)Het werd gestuurd om het meningsverschil tussen joden en christenen over de profeet Jezus op te helderen. Overdrijf niet in je religie, volg de religie van profeet Abraham, geef je oordeel uit de Thora en de Bijbel, strijd voor het goede in de wereld en buig alleen aan de Heer der Werelden.

c)......................

Answers:

Als al je antwoorden niet (b) zijn, lees dan de onderstaande verzen ter wille van Allah (God), beantwoord de test opnieuw en doe de test met je leraar en studenten om je heen. Jullie zijn docenten aan universiteiten. Als jij niet voor ze zorgt, doet niemand dat.
Ik heb geprobeerd alle verzen op te sommen op basis van hun inhoud, ze op volgorde van datum te sorteren en ze in 4 secties uit te leggen. Hier is de zeer korte samenvatting,

Paylaş
Folgen Sie der Religion Abrahams, Treu im Glauben
TrueinFaith.net, Kuranadavet.com , Ik verzoek alleen om het te controleren op juistheid.