Tevhid

Hz. İbrahim'in dinine , İsrailoğulları'nı ,Hristiyanları ve Müşrikleri davet eden peygamber : Hz. Muhammed .Kendinden önceki Tevrat ve İncil'i tasdik eden ve doğrulayan kitab Kur'an.

Bize anlatılmayan gerçek: Tüm video sadece Kur'an ayetlerinden oluşur, her satırda ayet adı ve numarası yazmaktadır. Herhangi bir görüş,açıklama veya yorum içermez. Tarihsel yaşanmışlık sıralamasına düzenlenmiştir.

Hz.İbrahim'in dinine davet / Hz. Muhammed

Bize anlatılan

Bize anlatılan, tek doğru dinin bizim dinimiz olduğu, diğer kitapların tahrif edildiği ve değiştirildiği, bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu ancak Peygamber Muhammed’e tabi olmayanın yanlış olduğunu, Kuran'ı anlamadan, Arapça okumanın da dinlemenin de sevap olduğu, bizim biraz cehennemde yanıp sonra cennete gireceğimizi ve diğer kitaplarda olanların cehennemde olacağı anlatılmış ve kabul ettirilmiş. Ancak Kuran böyle anlatmıyor.Dinimiz Peygamber Muhammed’in Dinidir.
Dinimiz Peygamber İbrahim’in Dinidir. Nahl,120-121-122-123 Enam 161-162-163 Ali -İmran 95,96,97,98

Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."

En'am ﴾161﴿ De ki: “Şüphesiz rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah’ı bir bilen İbrâhim’in dinine iletti.” O, ortak koşanlardan değildi."

En'am﴾162﴿ De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."

En'am ﴾163﴿ O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.”

Ali-İmran ﴾95﴿ De ki: “Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.”

Ali-İmran ﴾96﴿ Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir."

Ali-İmran ﴾97﴿Orada apaçık deliller, İbrâhim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir."Tek Doğru Kitap Kuran, diğer kitaplar değiştirilmiştir.
Kuran Kendisinden önceki kitapları doğrulayan ve tasdik eden kitaptır. Bütün kitaplarının koruyucusu Allah tır. Ali İmran 3-4,Bakara 4, Maide 48 , Enam 92, Yunus 37 , Bakara 89 , Ali İmran 81, Maide 46, Bakara 41 , Bakara 101, Nisa 162 , Ahkaf 12 , Bakara 91

Ali İmran ﴾3-4﴿O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti; furkanı da indirdi. Bilinmeli ki Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

Ali İmran ﴾81﴿Allah peygamberlerden, “Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz” diyerek söz almış, “Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi?” dediğinde “Kabul ettik” cevabını vermişler; bunun üzerine “O halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim” buyurmuştu.

Bakara﴾3﴿(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar; ﴾4﴿Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

Maide﴾48﴿ (Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir.

En'am﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.

En'am﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.

En'am ﴾37﴿ Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku yoktur, O âlemlerin rabbindendir.

Bakara ﴾89﴿ Onlara Allah katından ellerindekini (Tevrat) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları (Kur’an) kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti böyle inkârcılaradır.

Bakara ﴾41﴿ Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.

Bakara ﴾101﴿ Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı (Tevrat) tasdik edici bir elçi gelince Ehl-i kitabın bir kısmı, Allah’ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler.

Nisa﴾162﴿ Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler -ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler- namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve âhiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.

Ahkaf ﴾29﴿ Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler.﴾30﴿ “Ey halkımız! dediler, “Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik.Anlamadan Kuran'ı okumak ve dinlemek sevaptır.
Kuran Okuyup anlaşılması ve düşünülmesi için gönderilmiş kitaptır. Anlamadan Arapçasını taşımak eşeğin sırtında kitap taşımayla eş değerdir, anlamadan okuyan ve dinleyen, Allah’ın yarattığı canlıların en değersizidir. Yusuf 2 , Fussilet 44, Zuhruf 3, Meryem 97, Sad 29, Duhan 58 , Muhammed 24 , Kamer 17,22,32,40 , Enfal 21,22 , İbrahim 4 , Cuma 5 , Nur 1

Yusuf ﴾2﴿ Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Meryem ﴾97﴿ Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın!

Sâd ﴾29﴿ Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.

Fussilet ﴾44﴿ Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.”

Zuhruf ﴾3﴿ Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an olarak indirdik.

Duhân ﴾58﴿ Anlayıp düşünsünler diye Kur’an’ı senin dilinde kolaylaştırdık.

Câsiye ﴾20﴿ Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir.

Muhammed ﴾24﴿ Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?

Kamer ﴾17,22,32,40﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?

Enfâl ﴾21,22﴿ Duymadıkları halde “duyduk” diyenler gibi de olmayın.﴾22﴿ Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.

Cuma ﴾5﴿ Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

İbrahim ﴾4﴿ İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Nûr ﴾1﴿ Bu, âyetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir sûredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler gönderdik.Kuran Araplara gelen Kitaptır.
Kuran Mekke ve çevresindeki, İsrail Oğullarına, Hristiyanlara ve Araplara ve Cin Toplumuna gelmiştir. Kuran’ın 3 te 1 ‘i İsrail oğullarına, Diğer 3 te 1 i Hristiyanlar tebliğ ile geçmiştir. 5000’den fazla ayet bu iki gruba gelmiştir.Namaz, Oruç, Kurban, Hac, Tavaf, Peygamber Muhammed’in ibadetidir. X
Namaz, Oruç, Kurban, Hac, Tavaf Peygamber İbrahim’in ibadetidir. Bakara 124,125 Hac 26,27,28,29

Bakara﴾124﴿Vaktiyle rabbi İbrâhim’i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, “Ben seni insanlara önder yapacağım” buyurmuştu. İbrâhim, “soyumdan da” deyince rabbi, “Vaadim zalimleri kapsamaz” buyurdu.

Bakara﴾125﴿O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye talimat verdik.

Bakara ﴾127﴿ İbrâhim İsmâil’le birlikte o evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyordu: “Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

Bakara﴾128﴿Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.

Hac ﴾26﴿ İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.

Hac ﴾27﴿ İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.

Hac﴾28﴿ Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.

Hac﴾29﴿ Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi (Kâbe) tavaf etsinler.”Müslüman : Peygamber Muhammed’e tabi olanlardır. X
Müslüman : Peygamber Adem’den Peygamber Muhammed’e Alemlerin Rabbinin bütün Peygamberleri ve Allah için mücadele eden kullarıdır. Hac 78, Fussilet 33,Ali İmran 52 ,102 Araf 126, Yusuf 101

Hac﴾78﴿ Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da “müslümanlar” adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır.

Fussilet ﴾33﴿ Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

Ali İmran﴾52﴿ Îsâ onlardaki inkârcılığı sezince, “Allah’a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?” diye sordu. Havâriler cevap verdiler: “Biz Allah için yardımcılarız; Allah’a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız.”

Ali İmran﴿﴾102﴿ Ey iman edenler! Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin.

Araf﴾126﴿ “Sen, rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al!”

Araf﴾126﴿ “Sen, rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al!”

Yusuf ﴾101﴿ “Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”Kabe’yi inşa eden Peygamber Muhammed’dir. X
Kabe’yi inşa eden Peygamber İbrahim ve İsmail’dir.

Bakara﴾124﴿Vaktiyle rabbi İbrâhim’i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, “Ben seni insanlara önder yapacağım” buyurmuştu. İbrâhim, “soyumdan da” deyince rabbi, “Vaadim zalimleri kapsamaz” buyurdu.

Bakara﴾125﴿O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye talimat verdik.

Bakara ﴾127﴿ İbrâhim İsmâil’le birlikte o evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyordu: “Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

Bakara﴾128﴿Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.

Hac ﴾26﴿ İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.

Hac ﴾27﴿ İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.

Hac﴾28﴿ Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.

Hac﴾29﴿ Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi (Kâbe) tavaf etsinler.”Namaz, Bedenin ibadetidir.Yanlış X
Namaz Aklın secdesidir. Dosdoğru namaz kılabilmen için Arapça ayetin peşine, Kendi lisanında Ayeti okuman, Okuduğun Ayetin Her kelimesinde Allah’ı düşünerek okuman gerekiyor.Kuran Hadis Bir Bütündür. X
Peygamber Muhammed’in 1. Sözü Alemlerin Rabbinin, Melek Cebrail’in sözüdür. Peygamberin birinci sözünü tam bilmeden Peygamberin ikinci sözüne sahip çıkarsan, 1. Sözünde ne eksik olduğunu anlayamazsın. Kur’an’ı tam okumadan Hadis okuyamazsın.İsrail Oğulları için Kur’an : Ali İmran ﴾113﴿ Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar.
Bakara ﴾40﴿ Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının.

Bakara ﴾41﴿ Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.

Bakara ﴾42﴿Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Bakara ﴾43﴿ Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Bakara ﴾44﴿ Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendin izi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Kuran’da İsrail Oğullarına gelen 1000’den fazla ayet vardır. . Ayetleri okumak için tıklayınız

Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


Hristiyanlar için Kur’an : Bakara ﴾62﴿Şüphesiz, iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.
Nisa ﴾170﴿ Ey insanlar! Peygamber rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir.

Nisa ﴾171﴿ Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesîh ancak Allah’ın elçisidir, Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir ve O’ndan bir ruhtur. Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.

Nisa ﴾172﴿ Ne Mesîh Allah’ın bir kulu olmaktan geri durur ne de yakın melekler. Büyüklenerek O’na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır. Kuran’da Hristiyanlara gelen 500 den fazla ayet vardır. Kuran’da İsrailoğulları ve Hristiyanlar Ehli-Kitap olarak geçmektedir. 400 den fazla Ehli Kitap ayeti vardır. Kehf 1,2,3,4 Ayetleri okumak için tıklayınız

Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


Kabe’de puta tapan putperestler için Kur’an
Peygamber İbrahim’in Alemlerin Rabbi için inşa ettiği ilk mabedin içerisinde puta tapan Arapları, Peygamber İbrahim’in dinine , secde ve rükûunun sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına davet eden kitap Kur’an ve tebliğ eden peygamber Muhammed’dir. Ayetleri okumak için tıklayınız

Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


Cin Toplumu için Kur’an
Ahkâf ﴾29﴿ Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. ﴾30﴿ “Ey halkımız! dediler, “Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. ﴾31﴿ Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.” Ayetleri okumak için tıklayınız

Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


İnandım diyen insanların inaçları yüksek , ancak dinin ne olduğunu bilmiyor. & İnanmadım diyen insanlar neye inanmadığını veya neye karşı olduğunu bilmiyor.

Çözüm Önerisi için tıklayınız


Kuran'da anlatılan

Kuran’da anlatılan: Hak din Hz. İbrahim’in dini ve Hz. Muhammed hem Hz. İshak’ın torunlarını; Ki Kuranda Ehli Kitap olarak geçiyor, İsrail Oğullarını ve Hristiyanları (İsrail oğullarından Hz. İsa’ya tabi olanlar) hem de Hz. İsmail tarafından gelen Hz. İbrahim’in bütün torunlarını, yeryüzünde yapılan ilk mabede, Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kabe’ye, bütün kullarının secde ve rükûlarının sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına , bunu yaparken Tevrat’a tabi olanların Tevrat’ın dışına çıkarsa kafir olacağını, İncil’e tabi olanların İncil’in dışına çıkarsa fasık olacağını , bütün kitapların Alemlerin Rabbin tarafından gönderildiği ve bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu anlatan hak kitap.


Tek Tanrılı Dinler Hatası!!!

Kur'anı ayet meailinde yapılan hata ile Yahudi , Hristiyan ve Müslümanlar arasında yanlış anlaşıma olmuş. Bakara 136 ve Ali-imran 84 de olan ayetleri tek okuduğunda , Biz Allah'ın bize indirdiğine ve diğer pergamberlerin kendi tanrılarından indirilenlere de inandık gibi bir anlam çıkmış ,onun için tek tanrılı dinler diye tabir kullanılıyor.

Oysa tüm kuran bütün peygamberlerin ve ayetleri gönderen Allah'tır. Cevap olarak Ankebut 46-47 , Ali-imran 33-34 , Bakara 87 , Casiye 16 yeterli olacaktır. Bunu teyid eden yüzlerce ayet sıralayabilirim.

 • Bakara 136 “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur” deyin.
 • Ali İmran 84 De ki: “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ, Îsâ ve bütün peygamberlere rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayırım yapmayız ve biz O’na teslim olmuşuzdur.”
 • Gerçeği bu değil, Bütün Kur'an ve Ayetler Allah'ın tek olduğu ve bütün peygamber ve kitapların Alemlerin Rabbi Allah, tarafından gönderildiğini anlatmakta.

  İsra 110 De ki: “İster Allah diyerek, ister Rahmân diyerek yakarın; hangisiyle yakarsanız olur, çünkü bütün güzel isimler O’na mahsustur.”
 • Gerçeği:

  Ankebut 46 :

  İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i kitap’la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim olmuşuzdur.”
 • Ankebut 47 :

  İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler, şunlardan da (müşrikler) ona inananlar var. Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.
 • Ali-imran 33-34 :

  ﴾33-34﴿Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
 • Bakara ﴾87﴿:

  Andolsun biz Mûsâ’ya kitabı verdik. Ondan sonra da ardarda peygamberler gönderdik. Meryem Oğlu Îsâ’ya da açık kanıtlar verdik ve onu Rûhulkudüs ile destekledik
 • Casiye ﴾16﴿:

  A﴾16﴿ Biz, şüphesiz İsrâiloğulları’na da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik; onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık.

Kuran'ın ana özeti

Temel olarak, Yüce Allah, Hz. Adem’den Hz. Nuh’a kadar olan tüm kavimlerin helak olduğunu, Hz. Nuh’tan yeni bir kavim çıkardığını, Hz. Nuh’un milleti yeryüzünde yayılıp genişledikten sonra,

 • 1.Hz. Hud u Ad Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
 • 2.Hz. Salih ‘i Semud gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
 • 3.Hz. Lut , Lut Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
 • 4.Hz. Şuayb , Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu


Bu gruptan helak olmaya sadece Hz. İbrahim’in ki

Yüce Allah , İbrahim’e sorgulama yeteneği vermeseydik oda sorgulamayacağını belirterek ; Hz. Nuh’tan tek kalanın Hz. İbrahim olduğunu belirmiş ve sorgulayarak Alemlerin Rabbini bulan , Alemlerin Rabbini bulduğu için putları yıkan , Putları yıktığı için ateşe atılan, ateşe atıldığında teslim ol İbrahim dediğimizde teslim oldum diyen Hz. İbrahim’in , putperestlerden uzaklaşarak , çölün ortasında, ne bir insan, ne bir suyun , olmadığı yerde oğlu İsmail ile

 • Kabe’yi inşa eden Hz. İbrahim,
 • ilk namaz kılan Hz. İbrahim,
 • ilk tavaf eden Hz. İbrahim,
 • ilk Kurbanı kesen ve İnsanları Hacca davet eden Hz. İbrahim

Bakara 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133.veya Hac 26,27,28,29

Ayetlerde açıklanmıştır.
Hz. İbrahim’in iki oğlu var
birisi Hz. İsmail diğeri, Hz. İshak (Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakup’u Bağışladık Enbiya 72)
Hz. Yakup’un 12 çocuğu var

Bunlardan bir grupta Hz. Musa ve Hz. Harun var, birisinde Hz. Yusuf, birinde Hz. Yunus, birinde Hz. Zülküf , Hz. İlyas, Hz. Eyüp,

Birisinde Hz. Davud (Biz Davut’a Zebur verdik İsra 55.), Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. Meryem ve Hz. İsa var.

Temel olarak Hz. İshak gurubunda, İsrail oğullarından Hz. İsa’ya tabi olanlar , arasında bir anlaşmazlık olduğu, İsrail oğulları Alemlerin Rabbine, şirk koştuğu düşündükleri için Hz. İsa’yı çarmığa gerdiğini, Diğer taraf tada Hz. İsa’ya tabi olanların, İsrail oğullarının tek Havarinin sözüne inanarak hata yaptıklarını söyleyen Hristiyanlar var

ve Yüce Allah kuranda Ehli Kitabın bu anlaşmazlığa bir son vermesi gerektiğini,
Yüce Allah’ın Kuran’da belirtiği, sakın size uyarmak için gönderdiğimiz peygambere, meleğe, ruha olan samimiyetiniz, Rabbine secdenin önüne geçmesin, eğer geçerse bilin ki o yolun tepesinde şeytan oturuyor. Sakın o çok aldatıcı şeytan size yaptığınızı süslü göstererek sizi Rabbinizin yolundan alı koymasın diye anlatılıyor.ve Şu an Hz. İbrahim’in torunları birbirine düşman ve herkes yaptığının en samimi olduğunu düşünüyor.

Sure Adı Ayet
Yusuf﴾2﴿ Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.
Meryem﴾97﴿ Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın!
Sâd﴾29﴿ Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.
Fussilet﴾44﴿ Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.”
Zuhruf﴾3﴿ Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an olarak indirdik.
Duhân﴾58﴿ Anlayıp düşünsünler diye Kur’an’ı senin dilinde kolaylaştırdık.
Câsiye﴾20﴿ Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir.
Muhammed﴾24﴿ Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?
Kamer﴾17﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
Kamer﴾22﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
Kamer﴾32﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
Kamer﴾40﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
Enfâl﴾21﴿ Duymadıkları halde “duyduk” diyenler gibi de olmayın.
Enfâl﴾22﴿ Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.
Cuma﴾5﴿ Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
İbrahim﴾4﴿ İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.
Nûr﴾1﴿ Bu, âyetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir sûredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler gönderdik.

Namaz & Huşu / Allah'ı düşünerek namaz kılma

Dosdoğru Namaz Kılmak ve Vesveseye Karşı Koymak için

 • 1.Namaz Aklın secdesidir, bedenin değil, Namaz kılarken Alemlerin Rabbini düşünmen gerekiyor, ezberden ezberlediğin ayeti okumak ibadet değil.
 • 2.Bizim beynimiz türkçe komut ile çalışır arapça değil,Meailini bilsen bile türkçesini çağırmadan, tercümesini yapmadan , Allah'ı düşünemezsin .(Düşündüm diyen kendisini kandırıyordur. Ok atan bir kişi, aynı noktaya on saniyeden fazla odaklanamaz iken , bilmediğin bir kelimede namaz boyunca Allah'ı düşünme olasılığı insan isen mümkün değil...)
 • 3. İnsan'da vesvese mekanizması var, vesvese, namazda aklını Allah'ı düşünmekten alıkoyan her düşünce, çok iyi bir fikir, çocuğunun durumu, kapı çalındıysa kimin çaldığı gibi, aklını Allah'ı düşünmekten alı koyacak herşey. Eğer bu bende yok diyorsanız, siz insan değilsiniz, çünkü bu bütün insanların yaradılış fıtratı.

Hadislerin %80 kayıp / Hadislere sahip çık Tümüne

Peygamberimizin birinci sözlerinin tamamını okumadan ,ikinci sözlerinin eksikliğini nasıl görebilirsin ki!!!

Peygamberlerimizin sözlerine sahip çıkalım, Kuranda Hz. İbrahim'in dinine Ehli Kitab-ı (İsrailoğlu ve Hristiyanları) davet ile ilgili 4000 den fazla ayet var , aşağıda sıralı olarak listeledim , ama hadis kitapları bize bunların dışındaki hadisleri okuyorlar, Peygamberimizin sözlerinin %80'i kayıp.Nerede gerçek hadisler.

Ana dili arapça olmayan / ülkelerdeki sorun

Anlamadan ibadet etmenin sevap olduğunu düşünmek!!!

Ana dili Arapça olmayan müslümanlar,

 • 1.Ezberden arapça , anlamının bilmeden ayeti okumayı samimiyet ve ibadet zannederek namaz kılıyoruz, tamamen yanlış.
 • 2.Kuranı anlamadan okumanın sevap olduğunu zannediyoruz, Allah ise bu şekilde ibadet eden kulların en değersiz canlılar olduğunu ve eşeğn sırtında kitap taşımayla eşdeğer olduğunu söylüyor.
 • 3.Dinimizin Hz. İbrahim dini olduğunun farkında bile değiliz.
 • 4.Bizim kitabımızın tek doğru kitap olduğunu onun haricindeki kitapların değiştirilmiş olduğunu zannediyoruz,tamamen yanlış.
 • 5.Tüm peygamberlerin Allah’ın peygamberi ama sadece son peygamber Hz. Muhammed'in ümmetinin cennete gireceğini , diğerlerinin cehenneme gideceğini zannediyoruz.Sonuç olarak okudum diyenlerin okumamasından kaynaklı , kandırışmış milletiz.

Kitap okuma alışkanlığımız olmadığı için izlediğimiz çağrı filmi ve eksik olan hadis kitapları üzerinden dini bilgileri öğrenmişiz

Bu sebepten dolayı kimse sorguluyamıyor.

Birisi Hadis okuyalım dediğinde Hz. İbrahim ile ve Ehli Kitap ile ilgili hadisleri açarmısın önce oradan başlayalım diye sor, sonra deki Kur'anın %80 i bunu anlatmış sadece 3-5 hadis mi var !!!!! Hani hadis Ayetlerin açıklaması idi!!! Hadis olmaz ise Kur'anı anlayamayız diye birsavunma mantığı var, Ozaman söylermisiniz, Kur'anın yüzde %80 i Ehli Kitaba davet ile alakalı , peki ozaman nerede ehli kitap ile alakalı hadisler, 3000 in üzerinde Hz.Nuh , Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya ,Hz. Yahya, Hz. Meryem, Hz. Hud, Hz. Salih , Hz. Şuayb, Hz. Lut hakkında ve Hz. İbrahim Hakkında ayet var , Kur'anın %80 i bunlar ile alakalı peki niye hadis kitapları hep araplar ile alakalı ??? Nerede Hz. İbrahim'in dinine davet ile ilgili hadisler, 3 ,5 adet!!! Hiç olur mu?Kuran okumadan hadislerin eksik olduğunu nereden anlaya birisin ki?

Çağrı filmi ile büyüyen nesil: Film çok güzel ,tüm dini özelliklere dikkat edilerek yapımış, Biz bu filim ile büyüdük,Hz. Muhammed'in yüzü gösterilmemiş ve anlatım çok iyi, konu ise, Kabede putperestler var, Hz. Muhammed geldi, Kabeden putperestleri attı, ve zafer bizim, Hz. İbrahim'in dine davet yok,Niye Kabe, yok, kabeyi inşa eden yok, İsrailoğluna tebliğ yok, Hristiyana tebliğ yok onun için filmi izliyenler, Hz. İbrahim'in ibadetlerini Hz.Muhammedi'in ibadeti zannediyor.Onun için Kur'anı ana dilinde okuyan da okumayanda bu bilgilerin farkında değil.

Namaz & Huşu / Allah'ı düşünerek namaz kılma

Dosdoğru Namaz Kılmak ve Vesveseye Karşı Koymak için

 • 1.Namaz Aklın secdesidir, bedenin değil, Namaz kılarken Alemlerin Rabbini düşünmen gerekiyor, ezberden ezberlediğin ayeti okumak ibadet değil.
 • 2.Bizim beynimiz türkçe komut ile çalışır arapça değil,Meailini bilsen bile türkçesini çağırmadan, tercümesini yapmadan , Allah'ı düşünemezsin .(Düşündüm diyen yalan söylüyordur,Ok atan bir kişi bile aynı noktaya on saniyeden fazla odaklanamaz iken , bilmediğin bir kelimede namaz boyunca Allah'ı düşünme olasılığı insan isen mümkün değil...)
 • 3. İnsan'da vesvese mekanizması var, vesvese, namazda aklını Allah'ı düşünmekten alıkoyan her düşünce, çok iyi bir fikir, çocuğunun durumu, kapı çalındıysa kimin çaldığı gibi, aklını Allah'ı düşünmekten alı koyacak herşey. Eğer bu bende yok diyorsanız, siz insan değilsiniz, çünkü bu bütün insanların yaradılış fıtratı.

Tüm Dünyadaki insanlara çözümüm

Sorun:
İnsan beynindeki bilginin eksik veya hatalı olması.
Çözüm:

Eksik bilginin gerçek bilgi ile değişmesi.

Nasıl:

En kısa, en pratik şekilde çözülmesi için, insanların beynindeki eksik ve hatalı bilginin yer değiştirmesi gerekiyor, Buda ancak insanın en samimi olduğu yerde, namazda, Allah’ın huzurunda Arapça ayetin peşine Mealini okumayla mümkün olabilir.

1.Rekâtta Sesli Arapça ve Sesli Meal, Fatiha’nın peşine, Nahl suresi 120,121,122,123

Dinimizin Hz. İbrahim’in dinini olduğu ve Hz. Muhammed’e Hz. İbrahim’in dinine uy vahyi, doğrudan vahiy ayeti

2. Rekâtta Sesli Arapça ve Sesli Meal, Fatiha’nın peşine, Enam 161,162,163

Hz. Muhammed’in Hz. İbrahim’in dinine tabi olduğunu ve bununun Allahlın emri olduğunu söyleyen ayet

3. Rekâtta Sesli Arapça ve Sesli Meal, Fatiha’nın peşine, Maide 44,45,46,47,48

bütün kullarının secde ve rükûlarının sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına, bunu yaparken Tevrat’a tabi olanların Tevrat’ın dışına çıkarsa kafir olacağını, İncil’e tabi olanların İncil’in dışına çıkarsa fasık olacağını, bütün kitapların Alemlerin Rabbin tarafından gönderildiği ve bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu anlatan hak kitap.

4. Rekâtta Sesli Arapça ve Sesli Meal, Fatiha’nın peşine Bakara 124,125 veya Hac 26,27,28,29 veya Ali İmran 95,96,97 veya Nisa 125, veya Enam: 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,87,88,89,90 veya Bakara 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 veya Hac77,78

Biz Kâbe’yi, Hz. İbrahim’in inşa ettiği, ilk namazın Hz. İbrahim’in kıldığı, hacca Hz. İbrahim’in davet ettiği, Kuranı kesen ve tavaf edenin Hz. İbrahim olduğu bilmiyoruz, onun için biz bu ibadetleri Hz. Muhammed’in ibadeti zannediyoruz, bu algının değişmesi lazım